Medlemskap

Vad ingår i ett medlemskap hos oss?

Som medlem i Klässbols Båtklubb är du ansluten till Svenska Båtunionen via Värmlands Båtförbund.

Det är f.n. 23 klubbar anslutna till Värmlands Båtförbund, som därmed organiserar över 4000 värmländska båtägare.

Medlemskapet i Klässbols Båtklubb ger en gratis prenumeration på tidningen Båtliv och billigare båtförsäkring hos Svenska Sjö.


Medlemsavgiften är 250 kronor per år.


Bryggavgifter är 260 kronor för liten båtplats upp till 200 cm bredd, sedan 42 kronor för påbörjad decimeter.

Bredden räknas från centrum på avskiljarna.


Medlem med lyfträtt i kran: 260 kronor per år.


Kranlyft för icke medlem: 300 kronor per gång.


Medlem med båtplats skall deltaga på två arbetsmöten per år. Uteblivna obligatoriska arbetsmöten debiteras med 250 kronor per arbetsmöte. Totalt 500 kronor.


Information om hantering

av personuppgifter

 

I enlighet med dataskyddsregelverket informeras Du härmed om hur vi hanterar Dina kontakt uppgifter, namn, adress, telefonnr, e-post och födelsedatum (Obs! ej fyra sista siffrorna).

 

Uppgifterna registreras hos Båtklubben och SBU, Svenska båtunionen, som är vårt förbund. Endast de i klubben med inloggningsuppgifter tar sig in på SBU:s medlemssidor.

 

Offentligt kommer lista med namn och mobilnummer på båtplatsägare att finnas uppe i klubblokalen. Detta för att snabbt kunna få tag på Dig om något skulle hända Din båt.

Godkänner Du inte, hör av Dig så tas Du bort från listan!

 

Vid utträde ur klubben raderas alla uppgifter om Dig.

 

Vi behöver Ditt godkännande för att hantera Dina uppgifter.

 

OBS!! Betalning av Din medlemsavgift är samtidigt Ditt godkännande!!

 

Ansvarig för medlemsregister

Eva Hultgren Nilsson

Kassör

Bankgiro:  5161-4741     

Swish-nummer: 123 520 01 67

Uppställningsplatser för vintern.

Båtarna ska vara borta från parkeringen den 15 juni då området är parkering för den kommunala badplatsen.


Ansökan om medlemskap eller ändring av medlemskap.

Ny medlem
Ändra mitt medlemskap
Avsluta mitt medlemskap
Ny e-postadress
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liten plats
Bred plats
Djup plats
Medlem
Lyft
 
 
 
 
 

Stadgar för KLÄSSBOLS BÅTKLUBB

§1

Klubbens ändamål

Klässbols Båtklubb bildades 1970. Dess mål är att söka åstadkomma gemenskap mellan, och en behagfull och nöjsam tillvaro för, båtägare, turister och andra båtintresserade personer samt att skapa bättre hamnmöjligheter och att verka för god kännedom om sjö, sjövett och sjömiljö, inte minst bland ungdom.

§2

Medlemskap

Anmälan om inträde i klubben göres till styrelsen. Tilldelat medlemsnummer är permanent och förbrukat när medlem utträder ur klubben. Aktuell förteckning över medlemmar finns arkiverad hos styrelsen.

Årsavgifter

Årsavgiften fastställes vid varje årsmöte.

§3

§4

Rösträtt

Varje medlem som erlagt medlemsavgift senast 30 juni äger rösträtt.

§5

Utträde ur klubben

Anmälan om utträde ur klubben skall göras till styrelsen. Obetald medlemsavgift under ett år medför uteslutning.

Skulle någon medlem genom sitt uppträdande eller på något sätt skada klubbens anseende och ekonomi kan denne uteslutas efter föregående varning. Beslut krävs från totalt enig styrelse.

§6

Val av styrelse

Klubbens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt 3 st ordinarie ledamöter + 2 suppleanter. Styrelsen väljes på ordinarie årsmöte och är beslutsför då minst tre är närvarande, dock endast om samtliga styrelseledamöter är informerade om ärendet och kallade till mötet.

§7

Val av revisorer

För granskning av klubbens räkenskaper, som avslutas vid årsskiftet, väljs på årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant.

§8

Styrelsens åligganden

Styrelsens uppgift är att bevaka klubbens intressen och främja dess ändamål och verksamhet. Att föredraga uppkomna ärenden vid klubbens sammanträden och att verkställa klubbens beslut.

§9

Sammanträden

Klubben håller i början av varje år ett årsmöte, för sammanställning och information om föregående års verksamhet och som grund för planering av innevarande års verksamhet. Kallelse för detta skall ske via brev senast två veckor före.

Extra styrelsemöte, eller extra allmänt möte, kan hållas närhelst vid behov. Kallelse för detta skall ske till samtliga berörda, muntligt eller skriftligt, helst senast en vecka före.

Samtliga medlemmar äger rätt att deltaga på samtliga möten.

§10

Beslut

Beslut rörande klubbens ekonomi bör fattas vid årsmötet. För fastställande av beslut krävs 2/3 majoritet från samtliga närvarande röstberättigade. I brådskande fall äger dock styrelsen rätt till beslut enligt §6.

§11

Arbetsmöten

Minst två, helst tre, arbetsmöten skall förekomma varje år. Medlem, med av klubben anvisad båtplats, är kallad till samtliga arbetsmöten men har rätt att utebli från ett av dessa möten utan straffavgift. Straffavgiftens storlek fastställes vid varje årsmöte.

§12

Märken

Beslut om klubbmärken fattas vid årsmöte. Ändring av gällande utförande kräver beslut på två efter varann följande årsmöten.

§13

Stadgar

Dessa stadgar är upprättade med förslag daterat 1970 som grund. Ändringar i stadgar kräver ¾ majoritet på två på varandra följande årsmöten för att kunna fastställas.

§14

Upplösning

Upplösning av klubben kräver beslut enligt §13. Samtliga tillgångar skall vid ett sådant beslut användas till förbättring av Klässbols hamn.

§15

Båtplatser

Platser skapas av medlemmar gemensamt för tilldelning till medlemmar i turordning utifrån anmälningslista. Båtplats ska utnyttjas minst 2 mån/säsong med för platsen skäligt stor båt. Tillfälligt ledig plats skall meddelas till styrelsen för tillfälligt utlån enligt kölista. Efter 3 år utan nyttjande från rättmätig ägare återgår platsen till båtklubben för fördelning enligt kölista.

Båtplats kan permanent överföras på annan familjemedlem. Detta gäller ej plats som utlånats enligt 3-årsregeln.

För önskemål av byte av plats till liknande storlek eller större plats skall detta meddelas. Datum för meddelande gäller som köplats i den befintliga kön. All anmälan sker skriftligt för att vara giltig. Datum, vad anmälan gäller och underskrift skall finnas. Även mail gäller. Lämnas/skickas till kassören.                                                              

KLÄSSBOLS BÅTKLUBB, Klässbol 2021-05-08

Lars Bjerge 

Ordförande 

Eva Hultgren Nilsson
Kassör

Maria Nilsson

Sekreterare